Sametinget

Sametinget, den finländska samepopulationens högsta politiska organ; har sitt säte i Enare. S., som tillkom 1996 genom särskild lag av föregående år, verkar som ett självständigt beslutande organ inom justitieministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen skall samerna såsom ett urfolk tillförsäkras kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde i ärenden som angår deras språk och kultur. För skötseln av ärenden som hör till den kulturella autonomin skall samerna genom val som förrättas bland dem välja ett s. Tinget har även till uppgift att representera den finländska samebefolkningen i nationella och internationella sammanhang. S., som inkluderar själva tinget (21 ledamöter plus fyra ersättare), en styrelse (högst 7 ledamöter), en ordförande i huvudsyssla och ett antal nämnder som bereder ärenden samlas till plenum 4 -5 ggr per år. Själva tinget innehar högsta beslutanderätten om bl.a. uttalanden i dess namn.

S. väljs genom sametingsval vart fjärde år (nästa gång 2007), med minst tre ledamöter och en ersättare från varje kommun inom samernas hembygdsområde (Enontekis, Enare, Sodankylä och Utsjoki). Röstberättigade är oavsett hemort i Finland alla 18 år fyllda samer som är antecknade i tingets vallängd. Val till sametinget förrättas under en period om fyra veckor som börjar på måndagen den första hela veckan i september. Valet förrättas med anlitande av posten, men kan om valnämnden så beslutar därutöver inom samernas hembygdsområde ordnas i form av röstning på valdagen, som är söndagen den fjärde veckan av valet. S., vars verksamhet finansieras av staten, har även regionala byråer i Utsjoki, Enontekis och Sodankylä.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:22:43
 

© Svenska folkskolans vänner